خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51539 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('51539','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51539 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Staddle به فارسی

ترجمه Staddle در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قسمت‌ تحتاني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : چوب‌ دستي‌ , در فارسی : تكيه‌گاه‌ , به فارسی : نقط‌ه‌ اتكاء , سایر ترجمه ها : عصاي‌

Staddle به چه معناست و Staddle یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Staddle

قسمت‌ تحتاني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قسمت‌ تحتاني‌, ترجمه قسمت‌ تحتاني‌, کلمات شبیه قسمت‌ تحتاني‌ , چوب‌ دستي‌ به لاتین , تكيه‌گاه‌ به لاتین , نقط‌ه‌ اتكاء خارجی , عصاي‌ در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: