ترجمه Staff Sergeant در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نظ‌.) گروهبان‌ دوم‌. می باشد

Staff Sergeant به چه معناست و Staff Sergeant یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Staff Sergeant

(نظ‌.) گروهبان‌ دوم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (نظ‌.) گروهبان‌ دوم‌., ترجمه (نظ‌.) گروهبان‌ دوم‌., کلمات شبیه (نظ‌.) گروهبان‌ دوم‌.
دانلود فایل ها