ترجمه Stage Fright در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وحشت‌ حاصله‌ در اثر ظ‌هور در صحنه‌ نمايش‌. می باشد

Stage Fright به چه معناست و Stage Fright یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stage Fright

وحشت‌ حاصله‌ در اثر ظ‌هور در صحنه‌ نمايش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وحشت‌ حاصله‌ در اثر ظ‌هور در صحنه‌ نمايش‌., ترجمه وحشت‌ حاصله‌ در اثر ظ‌هور در صحنه‌ نمايش‌., کلمات شبیه وحشت‌ حاصله‌ در اثر ظ‌هور در صحنه‌ نمايش‌.
دانلود فایل ها