خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51560 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('51560','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51560 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stage Set به فارسی

ترجمه Stage Set در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تنظ‌يم‌ صحنه‌ براي‌ ايفاي‌ نقش‌ معيني‌ از نمايش‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تعويض‌ سن‌

Stage Set به چه معناست و Stage Set یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stage Set

تنظ‌يم‌ صحنه‌ براي‌ ايفاي‌ نقش‌ معيني‌ از نمايش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تنظ‌يم‌ صحنه‌ براي‌ ايفاي‌ نقش‌ معيني‌ از نمايش‌, ترجمه تنظ‌يم‌ صحنه‌ براي‌ ايفاي‌ نقش‌ معيني‌ از نمايش‌, کلمات شبیه تنظ‌يم‌ صحنه‌ براي‌ ايفاي‌ نقش‌ معيني‌ از نمايش‌ , تعويض‌ سن‌ به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: