خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51649 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('51649','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51649 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stancher به فارسی

ترجمه Stancher در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بند اور خون‌ وغيره‌. می باشد

Stancher به چه معناست و Stancher یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stancher

بند اور خون‌ وغيره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بند اور خون‌ وغيره‌., ترجمه بند اور خون‌ وغيره‌., کلمات شبیه بند اور خون‌ وغيره‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: