ترجمه Standardize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بامعيار معيني‌ سنجيدن‌ وط‌بقه‌بندي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مط‌ابق‌ درجه‌

Standardize به چه معناست و Standardize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Standardize

بامعيار معيني‌ سنجيدن‌ وط‌بقه‌بندي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بامعيار معيني‌ سنجيدن‌ وط‌بقه‌بندي‌ كردن‌, ترجمه بامعيار معيني‌ سنجيدن‌ وط‌بقه‌بندي‌ كردن‌, کلمات شبیه بامعيار معيني‌ سنجيدن‌ وط‌بقه‌بندي‌ كردن‌ , مط‌ابق‌ درجه‌ به لاتین
دانلود فایل ها