ترجمه Standing Army در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارتش‌ دائمي‌. می باشد

Standing Army به چه معناست و Standing Army یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Standing Army

ارتش‌ دائمي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ارتش‌ دائمي‌., ترجمه ارتش‌ دائمي‌., کلمات شبیه ارتش‌ دائمي‌.
دانلود فایل ها