ترجمه Stannite در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنگ‌ معدن‌ بفرمول‌ SNSEF 2UC. می باشد

Stannite به چه معناست و Stannite یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stannite

سنگ‌ معدن‌ بفرمول‌ SNSEF 2UC. به خارجی , ریشه انگلیسی سنگ‌ معدن‌ بفرمول‌ SNSEF 2UC., ترجمه سنگ‌ معدن‌ بفرمول‌ SNSEF 2UC., کلمات شبیه سنگ‌ معدن‌ بفرمول‌ SNSEF 2UC.
دانلود فایل ها