ترجمه Star Sapphire در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مع.) ياقوت‌ كبود درخشان‌. می باشد

Star Sapphire به چه معناست و Star Sapphire یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Star Sapphire

(مع.) ياقوت‌ كبود درخشان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (مع.) ياقوت‌ كبود درخشان‌., ترجمه (مع.) ياقوت‌ كبود درخشان‌., کلمات شبیه (مع.) ياقوت‌ كبود درخشان‌.
دانلود فایل ها