خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51721 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('51721','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =51721 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Star Sapphire به فارسی

ترجمه Star Sapphire در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (مع.) ياقوت‌ كبود درخشان‌. می باشد

Star Sapphire به چه معناست و Star Sapphire یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Star Sapphire

(مع.) ياقوت‌ كبود درخشان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (مع.) ياقوت‌ كبود درخشان‌., ترجمه (مع.) ياقوت‌ كبود درخشان‌., کلمات شبیه (مع.) ياقوت‌ كبود درخشان‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: