ترجمه Starflower در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) شير مرغ‌ چتري‌. می باشد

Starflower به چه معناست و Starflower یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Starflower

(گ‌.ش‌.) شير مرغ‌ چتري‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) شير مرغ‌ چتري‌., ترجمه (گ‌.ش‌.) شير مرغ‌ چتري‌., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) شير مرغ‌ چتري‌.
دانلود فایل ها