ترجمه Start Key در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كليد شروع‌. می باشد

Start Key به چه معناست و Start Key یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Start Key

كليد شروع‌. به خارجی , ریشه انگلیسی كليد شروع‌., ترجمه كليد شروع‌., کلمات شبیه كليد شروع‌.
دانلود فایل ها