ترجمه State Flower در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (امر.) گل‌ علامت‌ مخصوص‌ هر استان‌ يا كشور. می باشد

State Flower به چه معناست و State Flower یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به State Flower

(امر.) گل‌ علامت‌ مخصوص‌ هر استان‌ يا كشور. به خارجی , ریشه انگلیسی (امر.) گل‌ علامت‌ مخصوص‌ هر استان‌ يا كشور., ترجمه (امر.) گل‌ علامت‌ مخصوص‌ هر استان‌ يا كشور., کلمات شبیه (امر.) گل‌ علامت‌ مخصوص‌ هر استان‌ يا كشور.
دانلود فایل ها