ترجمه Static Storage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای انباره‌ ايستا. می باشد

Static Storage به چه معناست و Static Storage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Static Storage

انباره‌ ايستا. به خارجی , ریشه انگلیسی انباره‌ ايستا., ترجمه انباره‌ ايستا., کلمات شبیه انباره‌ ايستا.
دانلود فایل ها