ترجمه Status Quo در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وضع‌ موجود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وضع‌ كنوني‌ , در فارسی : حالت‌ ط‌بيعي‌.

Status Quo به چه معناست و Status Quo یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Status Quo

وضع‌ موجود به خارجی , ریشه انگلیسی وضع‌ موجود, ترجمه وضع‌ موجود, کلمات شبیه وضع‌ موجود , وضع‌ كنوني‌ به لاتین , حالت‌ ط‌بيعي‌. به لاتین
دانلود فایل ها