ترجمه Staves در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (صورت‌ جمع‌ كلمه‌ ffats). می باشد

Staves به چه معناست و Staves یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Staves

(صورت‌ جمع‌ كلمه‌ ffats). به خارجی , ریشه انگلیسی (صورت‌ جمع‌ كلمه‌ ffats)., ترجمه (صورت‌ جمع‌ كلمه‌ ffats)., کلمات شبیه (صورت‌ جمع‌ كلمه‌ ffats).
دانلود فایل ها