ترجمه Steam Heating در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايجاد حرارت‌ با بخار. می باشد

Steam Heating به چه معناست و Steam Heating یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steam Heating

ايجاد حرارت‌ با بخار. به خارجی , ریشه انگلیسی ايجاد حرارت‌ با بخار., ترجمه ايجاد حرارت‌ با بخار., کلمات شبیه ايجاد حرارت‌ با بخار.
دانلود فایل ها