ترجمه Steinbock در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (kobneets) (ج‌.ش‌.) اهوي‌ كوچك‌ افريقا. می باشد

Steinbock به چه معناست و Steinbock یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steinbock

(kobneets) (ج‌.ش‌.) اهوي‌ كوچك‌ افريقا. به خارجی , ریشه انگلیسی (kobneets) (ج‌.ش‌.) اهوي‌ كوچك‌ افريقا., ترجمه (kobneets) (ج‌.ش‌.) اهوي‌ كوچك‌ افريقا., کلمات شبیه (kobneets) (ج‌.ش‌.) اهوي‌ كوچك‌ افريقا.
دانلود فایل ها