ترجمه Steno در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (rehpargonets=) تندنويس‌. می باشد

Steno به چه معناست و Steno یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Steno

(rehpargonets=) تندنويس‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (rehpargonets=) تندنويس‌., ترجمه (rehpargonets=) تندنويس‌., کلمات شبیه (rehpargonets=) تندنويس‌.
دانلود فایل ها