ترجمه Stenohaline در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زيست‌ كننده‌ در اب‌ شور به‌ غلظ‌ت‌ بخصوصي‌. می باشد

Stenohaline به چه معناست و Stenohaline یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stenohaline

زيست‌ كننده‌ در اب‌ شور به‌ غلظ‌ت‌ بخصوصي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی زيست‌ كننده‌ در اب‌ شور به‌ غلظ‌ت‌ بخصوصي‌., ترجمه زيست‌ كننده‌ در اب‌ شور به‌ غلظ‌ت‌ بخصوصي‌., کلمات شبیه زيست‌ كننده‌ در اب‌ شور به‌ غلظ‌ت‌ بخصوصي‌.
دانلود فایل ها