خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52011 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('52011','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52011 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Stenotype به فارسی

ترجمه Stenotype در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستگاه‌ ضبط‌ مكالمات‌ سخنراني‌ وغيره‌. می باشد

Stenotype به چه معناست و Stenotype یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stenotype

دستگاه‌ ضبط‌ مكالمات‌ سخنراني‌ وغيره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دستگاه‌ ضبط‌ مكالمات‌ سخنراني‌ وغيره‌., ترجمه دستگاه‌ ضبط‌ مكالمات‌ سخنراني‌ وغيره‌., کلمات شبیه دستگاه‌ ضبط‌ مكالمات‌ سخنراني‌ وغيره‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: