ترجمه Stenotype در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستگاه‌ ضبط‌ مكالمات‌ سخنراني‌ وغيره‌. می باشد

Stenotype به چه معناست و Stenotype یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stenotype

دستگاه‌ ضبط‌ مكالمات‌ سخنراني‌ وغيره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دستگاه‌ ضبط‌ مكالمات‌ سخنراني‌ وغيره‌., ترجمه دستگاه‌ ضبط‌ مكالمات‌ سخنراني‌ وغيره‌., کلمات شبیه دستگاه‌ ضبط‌ مكالمات‌ سخنراني‌ وغيره‌.
دانلود فایل ها