ترجمه Stenotypisht در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متصدي‌ دستگاه‌ ضبط‌ سخنراني‌. می باشد

Stenotypisht به چه معناست و Stenotypisht یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stenotypisht

متصدي‌ دستگاه‌ ضبط‌ سخنراني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی متصدي‌ دستگاه‌ ضبط‌ سخنراني‌., ترجمه متصدي‌ دستگاه‌ ضبط‌ سخنراني‌., کلمات شبیه متصدي‌ دستگاه‌ ضبط‌ سخنراني‌.
دانلود فایل ها