ترجمه Stereo Gram در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تصوير يانقش‌ برجسته‌ نما. می باشد

Stereo Gram به چه معناست و Stereo Gram یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stereo Gram

تصوير يانقش‌ برجسته‌ نما. به خارجی , ریشه انگلیسی تصوير يانقش‌ برجسته‌ نما., ترجمه تصوير يانقش‌ برجسته‌ نما., کلمات شبیه تصوير يانقش‌ برجسته‌ نما.
دانلود فایل ها