ترجمه Stereotapis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جمد گرايي‌. می باشد

Stereotapis به چه معناست و Stereotapis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stereotapis

جمد گرايي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جمد گرايي‌., ترجمه جمد گرايي‌., کلمات شبیه جمد گرايي‌.
دانلود فایل ها