ترجمه Sternocostal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (تش‌.) دنده‌ اي‌ وجناغي‌. می باشد

Sternocostal به چه معناست و Sternocostal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Sternocostal

(تش‌.) دنده‌ اي‌ وجناغي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (تش‌.) دنده‌ اي‌ وجناغي‌., ترجمه (تش‌.) دنده‌ اي‌ وجناغي‌., کلمات شبیه (تش‌.) دنده‌ اي‌ وجناغي‌.
دانلود فایل ها