ترجمه Stevedore در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای متصدي‌ ياناظ‌ر بارگيري‌ وبار اندازي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بارگيري‌

Stevedore به چه معناست و Stevedore یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stevedore

متصدي‌ ياناظ‌ر بارگيري‌ وبار اندازي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی متصدي‌ ياناظ‌ر بارگيري‌ وبار اندازي‌, ترجمه متصدي‌ ياناظ‌ر بارگيري‌ وبار اندازي‌, کلمات شبیه متصدي‌ ياناظ‌ر بارگيري‌ وبار اندازي‌ , بارگيري‌ به لاتین
دانلود فایل ها