ترجمه Stichomythic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مربوط‌ به‌ مكالمات‌ كوتاه‌ (در نمايش‌). می باشد

Stichomythic به چه معناست و Stichomythic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stichomythic

مربوط‌ به‌ مكالمات‌ كوتاه‌ (در نمايش‌). به خارجی , ریشه انگلیسی مربوط‌ به‌ مكالمات‌ كوتاه‌ (در نمايش‌)., ترجمه مربوط‌ به‌ مكالمات‌ كوتاه‌ (در نمايش‌)., کلمات شبیه مربوط‌ به‌ مكالمات‌ كوتاه‌ (در نمايش‌).
دانلود فایل ها