ترجمه Stigmatization در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بدنام‌ سازي‌. می باشد

Stigmatization به چه معناست و Stigmatization یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stigmatization

بدنام‌ سازي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بدنام‌ سازي‌., ترجمه بدنام‌ سازي‌., کلمات شبیه بدنام‌ سازي‌.
دانلود فایل ها