خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52163 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('52163','1','0','0','0','1','5422420084');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =52163 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Still Lifes به فارسی

ترجمه Still Lifes در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (efil llits) (درنقاشي‌) تصاويراشياء بي‌ جان‌ (ميوه‌ می باشد

Still Lifes به چه معناست و Still Lifes یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Still Lifes

(efil llits) (درنقاشي‌) تصاويراشياء بي‌ جان‌ (ميوه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (efil llits) (درنقاشي‌) تصاويراشياء بي‌ جان‌ (ميوه‌, ترجمه (efil llits) (درنقاشي‌) تصاويراشياء بي‌ جان‌ (ميوه‌, کلمات شبیه (efil llits) (درنقاشي‌) تصاويراشياء بي‌ جان‌ (ميوه‌

دیدگاه‌تان را بنویسید: