ترجمه Still Lifes در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (efil llits) (درنقاشي‌) تصاويراشياء بي‌ جان‌ (ميوه‌ می باشد

Still Lifes به چه معناست و Still Lifes یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Still Lifes

(efil llits) (درنقاشي‌) تصاويراشياء بي‌ جان‌ (ميوه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (efil llits) (درنقاشي‌) تصاويراشياء بي‌ جان‌ (ميوه‌, ترجمه (efil llits) (درنقاشي‌) تصاويراشياء بي‌ جان‌ (ميوه‌, کلمات شبیه (efil llits) (درنقاشي‌) تصاويراشياء بي‌ جان‌ (ميوه‌
دانلود فایل ها