ترجمه Stillborn در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (htribllits) زايمان‌ بچه‌ مرده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جنين‌ مرده‌ بدنيا امده‌

Stillborn به چه معناست و Stillborn یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stillborn

(htribllits) زايمان‌ بچه‌ مرده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (htribllits) زايمان‌ بچه‌ مرده‌, ترجمه (htribllits) زايمان‌ بچه‌ مرده‌, کلمات شبیه (htribllits) زايمان‌ بچه‌ مرده‌ , جنين‌ مرده‌ بدنيا امده‌ به لاتین
دانلود فایل ها