ترجمه Stoa در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ايوان‌ يا گردشگاه‌ سرپوشيده‌. می باشد

Stoa به چه معناست و Stoa یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stoa

ايوان‌ يا گردشگاه‌ سرپوشيده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ايوان‌ يا گردشگاه‌ سرپوشيده‌., ترجمه ايوان‌ يا گردشگاه‌ سرپوشيده‌., کلمات شبیه ايوان‌ يا گردشگاه‌ سرپوشيده‌.
دانلود فایل ها