ترجمه Stock Dividend در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سهام‌ صادره‌ بابت‌ سود سهام‌. می باشد

Stock Dividend به چه معناست و Stock Dividend یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stock Dividend

سهام‌ صادره‌ بابت‌ سود سهام‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سهام‌ صادره‌ بابت‌ سود سهام‌., ترجمه سهام‌ صادره‌ بابت‌ سود سهام‌., کلمات شبیه سهام‌ صادره‌ بابت‌ سود سهام‌.
دانلود فایل ها