ترجمه Stockbrokerage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (gnikorbkcots) دلالي‌ بورس‌ واوراق‌ بهادار. می باشد

Stockbrokerage به چه معناست و Stockbrokerage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stockbrokerage

(gnikorbkcots) دلالي‌ بورس‌ واوراق‌ بهادار. به خارجی , ریشه انگلیسی (gnikorbkcots) دلالي‌ بورس‌ واوراق‌ بهادار., ترجمه (gnikorbkcots) دلالي‌ بورس‌ واوراق‌ بهادار., کلمات شبیه (gnikorbkcots) دلالي‌ بورس‌ واوراق‌ بهادار.
دانلود فایل ها