ترجمه Stockinet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ettenikcots) پارچه‌ كشباف‌ مخصوص‌ لباس‌ كودكان‌ وزخم‌ می باشد

Stockinet به چه معناست و Stockinet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stockinet

(ettenikcots) پارچه‌ كشباف‌ مخصوص‌ لباس‌ كودكان‌ وزخم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ettenikcots) پارچه‌ كشباف‌ مخصوص‌ لباس‌ كودكان‌ وزخم‌, ترجمه (ettenikcots) پارچه‌ كشباف‌ مخصوص‌ لباس‌ كودكان‌ وزخم‌, کلمات شبیه (ettenikcots) پارچه‌ كشباف‌ مخصوص‌ لباس‌ كودكان‌ وزخم‌
دانلود فایل ها