ترجمه Stockinette در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (tenikcots) پارچه‌ كشباف‌ مخصوص‌ لباس‌ كودكان‌ وزخم‌ می باشد

Stockinette به چه معناست و Stockinette یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stockinette

(tenikcots) پارچه‌ كشباف‌ مخصوص‌ لباس‌ كودكان‌ وزخم‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (tenikcots) پارچه‌ كشباف‌ مخصوص‌ لباس‌ كودكان‌ وزخم‌, ترجمه (tenikcots) پارچه‌ كشباف‌ مخصوص‌ لباس‌ كودكان‌ وزخم‌, کلمات شبیه (tenikcots) پارچه‌ كشباف‌ مخصوص‌ لباس‌ كودكان‌ وزخم‌
دانلود فایل ها