ترجمه Stoicheiometry در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فن‌ قياس‌ اوزان‌ اتمي‌ عناصر بايكديگر. می باشد

Stoicheiometry به چه معناست و Stoicheiometry یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stoicheiometry

فن‌ قياس‌ اوزان‌ اتمي‌ عناصر بايكديگر. به خارجی , ریشه انگلیسی فن‌ قياس‌ اوزان‌ اتمي‌ عناصر بايكديگر., ترجمه فن‌ قياس‌ اوزان‌ اتمي‌ عناصر بايكديگر., کلمات شبیه فن‌ قياس‌ اوزان‌ اتمي‌ عناصر بايكديگر.
دانلود فایل ها