ترجمه Stolidity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيحسي‌. می باشد

Stolidity به چه معناست و Stolidity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stolidity

بيحسي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی بيحسي‌., ترجمه بيحسي‌., کلمات شبیه بيحسي‌.
دانلود فایل ها