ترجمه Stonecrop در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.) گل‌ ناز. می باشد

Stonecrop به چه معناست و Stonecrop یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stonecrop

(گ‌.ش‌.) گل‌ ناز. به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.) گل‌ ناز., ترجمه (گ‌.ش‌.) گل‌ ناز., کلمات شبیه (گ‌.ش‌.) گل‌ ناز.
دانلود فایل ها