ترجمه Stood در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (فعل‌ ماضي‌ dnats). می باشد

Stood به چه معناست و Stood یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stood

(فعل‌ ماضي‌ dnats). به خارجی , ریشه انگلیسی (فعل‌ ماضي‌ dnats)., ترجمه (فعل‌ ماضي‌ dnats)., کلمات شبیه (فعل‌ ماضي‌ dnats).
دانلود فایل ها