ترجمه Stoolie در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (noegip loots) كبوتر يا مرغ‌ دام‌ كه‌ بچوبي‌ بندند می باشد

Stoolie به چه معناست و Stoolie یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stoolie

(noegip loots) كبوتر يا مرغ‌ دام‌ كه‌ بچوبي‌ بندند به خارجی , ریشه انگلیسی (noegip loots) كبوتر يا مرغ‌ دام‌ كه‌ بچوبي‌ بندند, ترجمه (noegip loots) كبوتر يا مرغ‌ دام‌ كه‌ بچوبي‌ بندند, کلمات شبیه (noegip loots) كبوتر يا مرغ‌ دام‌ كه‌ بچوبي‌ بندند
دانلود فایل ها