ترجمه Stop Bath در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (pots trohs=) ابگونه‌ اسيدي‌ كه‌ براي‌ تثبيت‌ عكس‌ می باشد

Stop Bath به چه معناست و Stop Bath یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stop Bath

(pots trohs=) ابگونه‌ اسيدي‌ كه‌ براي‌ تثبيت‌ عكس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (pots trohs=) ابگونه‌ اسيدي‌ كه‌ براي‌ تثبيت‌ عكس‌, ترجمه (pots trohs=) ابگونه‌ اسيدي‌ كه‌ براي‌ تثبيت‌ عكس‌, کلمات شبیه (pots trohs=) ابگونه‌ اسيدي‌ كه‌ براي‌ تثبيت‌ عكس‌
دانلود فایل ها