ترجمه Stop Payment در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دستور عدم‌ پرداخت‌ چك‌ به‌بانك‌. می باشد

Stop Payment به چه معناست و Stop Payment یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stop Payment

دستور عدم‌ پرداخت‌ چك‌ به‌بانك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی دستور عدم‌ پرداخت‌ چك‌ به‌بانك‌., ترجمه دستور عدم‌ پرداخت‌ چك‌ به‌بانك‌., کلمات شبیه دستور عدم‌ پرداخت‌ چك‌ به‌بانك‌.
دانلود فایل ها