ترجمه Stop Street در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خيابان‌ فرعي‌. می باشد

Stop Street به چه معناست و Stop Street یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stop Street

خيابان‌ فرعي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی خيابان‌ فرعي‌., ترجمه خيابان‌ فرعي‌., کلمات شبیه خيابان‌ فرعي‌.
دانلود فایل ها