ترجمه Storage Array در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ارايه‌ انباره‌. می باشد

Storage Array به چه معناست و Storage Array یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Storage Array

ارايه‌ انباره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ارايه‌ انباره‌., ترجمه ارايه‌ انباره‌., کلمات شبیه ارايه‌ انباره‌.
دانلود فایل ها