ترجمه Storage Buffer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ميانگير انباره‌. می باشد

Storage Buffer به چه معناست و Storage Buffer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Storage Buffer

ميانگير انباره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ميانگير انباره‌., ترجمه ميانگير انباره‌., کلمات شبیه ميانگير انباره‌.
دانلود فایل ها