ترجمه Storage Capacity در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گنجايش‌ انباره‌. می باشد

Storage Capacity به چه معناست و Storage Capacity یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Storage Capacity

گنجايش‌ انباره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی گنجايش‌ انباره‌., ترجمه گنجايش‌ انباره‌., کلمات شبیه گنجايش‌ انباره‌.
دانلود فایل ها