ترجمه Storage Protection در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حفاظ‌ت‌ انباره‌. می باشد

Storage Protection به چه معناست و Storage Protection یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Storage Protection

حفاظ‌ت‌ انباره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حفاظ‌ت‌ انباره‌., ترجمه حفاظ‌ت‌ انباره‌., کلمات شبیه حفاظ‌ت‌ انباره‌.
دانلود فایل ها