ترجمه Storage Register در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ثبات‌ انباره‌. می باشد

Storage Register به چه معناست و Storage Register یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Storage Register

ثبات‌ انباره‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ثبات‌ انباره‌., ترجمه ثبات‌ انباره‌., کلمات شبیه ثبات‌ انباره‌.
دانلود فایل ها