ترجمه Stormy Petrel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lertepmrots) (ج‌.ش‌.) مرغان‌ توفان‌. می باشد

Stormy Petrel به چه معناست و Stormy Petrel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stormy Petrel

(lertepmrots) (ج‌.ش‌.) مرغان‌ توفان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (lertepmrots) (ج‌.ش‌.) مرغان‌ توفان‌., ترجمه (lertepmrots) (ج‌.ش‌.) مرغان‌ توفان‌., کلمات شبیه (lertepmrots) (ج‌.ش‌.) مرغان‌ توفان‌.
دانلود فایل ها