ترجمه Stpular در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نقط‌ه‌ مانند می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بشكل‌ خال‌ , در فارسی : نقط‌ه‌ نقط‌ه‌.

Stpular به چه معناست و Stpular یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Stpular

نقط‌ه‌ مانند به خارجی , ریشه انگلیسی نقط‌ه‌ مانند, ترجمه نقط‌ه‌ مانند, کلمات شبیه نقط‌ه‌ مانند , بشكل‌ خال‌ به لاتین , نقط‌ه‌ نقط‌ه‌. به لاتین
دانلود فایل ها