ترجمه Strand در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وبصورت‌ ط‌ناب‌ دراوردن‌. می باشد

Strand به چه معناست و Strand یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Strand

وبصورت‌ ط‌ناب‌ دراوردن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی وبصورت‌ ط‌ناب‌ دراوردن‌., ترجمه وبصورت‌ ط‌ناب‌ دراوردن‌., کلمات شبیه وبصورت‌ ط‌ناب‌ دراوردن‌.
دانلود فایل ها